APM SYSTEM Adam Kozłowski

II. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na stworzenia zaplecza badawczo – rozwojowego, w tym budowę obiektu, zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności.
Link do treści zapytania: „Zapytanie ofertowe nr 2/2018/APM na stworzenia zaplecza badawczo – rozwojowego, w tym budowę obiektu

Do pobrania:
1. Treść zapytania [ plik „ZAPYTANIE OFERTOWE obiekt 16.10.2018.pdf” ]
2. Formularz oferty, który należy złożyć do 15.11.2018 włącznie (z zachowaniem form określonych w zapytaniu ofertowym – patrz punkt ” VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert „) [ plik „ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY obiekt 16.10.2018.docx” ]

Uwaga! Dnia 19.10.2018r. nastąpiła zmiana zapytania ofertowego z dnia 16.10.2018r.

Opis dokonywanych zmian:
Uzupełniono Załącznik nr 1. Formularz oferty o logotypy.
Pozostałe punkty i warunki zapytania pozostały bez zmian.
W związku z dokonaną zmianą nie przedłuża się terminu na złożenie ofert tj. ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 15.11.2018 r.  

Link do zapytania w Bazie Konkurencyjności: [ plik „ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY obiekt 16.10.2018.docx” ]

Uwaga! Dnia 9.11.2018r. nastąpiła zmiana zapytania ofertowego z dnia 16.10.2018r.

W związku z Zapytaniem ofertowym z dnia 16.10.2018 (które zostało zmienione dnia 19.10.2018r.) informuję, że dnia 9.11.2018r.  nastąpiły zmiany w zapytaniu o następującej treści:
1. Poprawiono lata wskazujące na aktualną perspektywę RPO WK-P.
2. Uszczegółowiono opis przedmiotu zamówienia.
3. Uszczegółowiono i zaktualizowano Harmonogram realizacji zamówienia.
4. Doprecyzowano i poprawiono punkt „Dodatkowe warunki”, w tym Warunki dotyczące oferenta oraz Informacje dodatkowe istotne na etapie zawarcia umowy.
5. Poprawiono opis kryterium „Czas reakcji na usterkę” oraz „Czas usunięcia usterki”.
6. Wprowadzono zapisy dotyczące Istotnych warunków umowy.
7. Rozszerzono zapisy w ramach Warunków zmian umowy.
8. W związku z dokonanymi zmianami zaktualizowano załącznik pn. „ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY obiekt 16.10.2018”. Obowiązujący załącznik to „ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY obiekt 16.10.2018 zmienione dnia 9.11.2018”.  

W związku z dokonanymi zmianami przedłuża się termin na złożenie ofert tj. ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 10.12.2018 r.

Aktualne zapytanie dostępne jest pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143383

Aktualne pliki do porania:

1. Treść zapytania [ plik „ZAPYTANIE OFERTOWE obiekt 16.10.2018 zmienione dnia 9.11.2018.pdf” ]
2. Formularz oferty, który należy złożyć do 10.12.2018 włącznie (z zachowaniem form określonych w zapytaniu ofertowym – patrz punkt ” VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert „) [ plik „ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY obiekt 16.10.2018 zmienione dnia 9.11.2018.docx” ]

Komunikat z dnia 19 grudnia 2018 roku:
Informujemy, iż rozstrzygnęliśmy postępowanie nr 2/2018/APM na stworzenia zaplecza badawczo – rozwojowego, w tym budowę obiektu z dnia 16.10.2018r. (zmienione dnia 19.10.2018r. oraz 9.11.2018r.). Wybrany wykonawca to firma EWIKOR AUTOMATYKA Sp. z o.o. .

III. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania systemowego oraz aplikacji użytkownika na urządzenia mobilne zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności.

Link do treści zapytania:
Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w APM System Adam Kozłowski (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Do pobrania:
1. Treść zapytania [ plik „APMS – ZAPYTANIE usługi 2021.02.25.pdf” ]
2. Załącznik nr 1 – formularz oferty, który należy złożyć do 04.03.2021 włącznie (z zachowaniem form określonych w zapytaniu ofertowym – patrz punkt ” VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert „[ plik ” APMS – ZAPYTANIE usługi 2021.02.25 ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY usługi.docx ” ]
3. Załącznik nr 2 – uwarunkowania funkcjonalne [ plik ” APMS – ZAPYTANIE usługi 2021.02.25 ZAŁ. 2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE.pdf ” ]

Uwaga! Dnia 3.03.2021r. nastąpiła zmiana zapytania ofertowego z dnia 25.02.2021r.

w związku z pojawiającymi się pytaniami „Zapytanie ofertowe nr 1/2021/APM na zakup oprogramowania systemowego oraz aplikacji użytkownika na urządzenia mobilne” zostało uzupełnione o odpowiedzi na stawiane pytania. Pytania i odpowiedzi stanowią załącznik dodany do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-03. Aktualne zapytanie dostępne jest pod linkiem: 
Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w APM System Adam Kozłowski (funduszeeuropejskie.gov.pl)